กคช.จัดงาน Smile day สร้างยิ้มสดใส สร้างวินัยทางการเงิน จังหวัดปราจีนบุรี

การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรม Smile Day สร้างยิ้มสดใส สร้างวินัยทางการเงิน โดยมี พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร กรรมการการเคหะแห่งชาติ (ที่ 5 จากซ้าย)  ในฐานะประธานอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นายระวิน สุพพัตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ที่ 4 จากซ้าย)  ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้อยู่อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทรปราจีนบุรี (ท่าตูม) เข้าร่วมกิจกรรม ณ
ลานอเนกประสงค์ โครงการบ้านเอื้ออาทรปราจีนบุรี (ท่าตูม) อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อเร็วๆนี้

สำหรับกิจกรรม Smile Day สร้างยิ้มสดใส… สร้างวินัยทางการเงิน เพื่อส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติมีวินัยทางการเงิน มีความรู้ความเข้าใจในการออม การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย การจัดทำบัญชีครัวเรือนและการผ่อนชำระค่าบ้านตรงเวลา ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้อยู่อาศัยในโครงการ เกิดความรักและความสามัคคีของคนในครอบครัวและชุมชน การพัฒนาชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี อันจะนำไปสู่ความร่วมมือกันพัฒนาชุมชน จนสามารถเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป