ทำความเข้าใจกับการคิดดอกเบี้ย ตามประกาศธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฯ

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้นายอุฬาร จิ๋วเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะมีผลบังคับใช้ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕ สคบ. ​​​​

การประชุมครั้งนี้ เป็นการกำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฉบับดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะในช่วงที่ผ่านมามีการนำเสนอข้อมูลความคิดเห็น ที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงบางประการ “โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการคิดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียว่าเป็นแบบอัตราดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก” เหมือนกับสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย สคบ.ขอชี้แจงว่า“การคิดดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยังคงใช้แบบ เงินต้นคงที่ (Flat Rate) เหมือนเดิม”ตามที่ใช้ในการคำนวณค่าเช่าซื้อในแต่ละงวด ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำตารางแสดงภาระหนี้สินตามสัญญาสำหรับผู้เช่าซื้อแต่ละราย โดยให้ระบุอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) เพื่อประโยชน์กับผู้บริโภค ให้ได้รับทราบภาระดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) หากผู้เช่าซื้อประสงค์จะปิดบัญชีค่าเช่าซื้อก่อนครบกำหนดสัญญา จะได้ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระร้อยละ ๕๐ และในกรณีการคิดเบี้ยปรับกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระเงินค่างวดให้ผู้ประกอบธุรกิจคิดเบี้ยปรับได้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (effective interest rate) บวกร้อยละสามต่อปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี

หากผู้ใดมีข้อสงสัยในรายละเอียดและเงื่อนไขในประกาศฯฉบับนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สคบ. ๑๑๖๖