Sky doctor

Featured Video Play Icon

SKY DOCTOR ได้ถือกำเนิดเมื่อราวปี 2553 โดยร่วมกับภาคีต่างๆที่มีอากาศยาน เพื่อให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล เช่น เกาะในทะเล หรือพื้นที่ป่าภูเขา ที่มีความยากลำบากในการคมนาคมทางบก อาจจะเสี่ยงต่อภาวะวิกฤติของผู้ป่วย จำเป็นต้องใช้อากาศยานหรือเฮลิคอปเตอร์ในการรับผู้ป่วย