สถาบันอาหารปลื้มรวมกลุ่ม SME เครือข่ายมะพร้าวและกล้วยล้น 2,300 ราย

สถาบันอาหาร เผยความคืบหน้าโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561  ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวและกล้วย  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการ 2,300 ราย ครบ 17 กลุ่มเครือข่ายแล้ว พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการและผู้ประสานงานเครือข่าย(CDA) จำนวน 51 คน  จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งครบวงจร หวังยกระดับคุณภาพและมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรของไทย ให้เป็นที่ยอมรับและกระจายไปในวงกว้างทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศต่อไป

นางนิตยา  พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เผยความคืบหน้าการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)  ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561  ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวและกล้วยว่า ขณะนี้ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการจำนวนประมาณ  2,300 ราย ครบ 17 กลุ่มเครือข่ายแล้ว แบ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายมะพร้าว 10 กลุ่ม และกลุ่มเครือข่ายกล้วย 7 กลุ่ม ในส่วนของมะพร้าวนั้นเป็นกลุ่มเครือข่ายต่อเนื่องจากปี 2560 จำนวน 8 กลุ่ม โดยได้นำแผนพัฒนาเครือข่ายเดิมมาปฏิบัติและขยายผลในเชิงพาณิชย์ หรือปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนอีก 2 กลุ่มเป็นกลุ่มเครือข่ายมะพร้าวที่ตั้งขึ้นใหม่ในปีนี้เช่นเดียวกับกลุ่มเครือข่ายกล้วย

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้คัดเลือกคณะกรรมการและผู้ประสานงานเครือข่าย(CDA) จากทั้ง 17 กลุ่มไว้จำนวน 51 คน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเครือข่ายของแต่ละกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งครบวงจร ทั้งด้านการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก การยกระดับบรรจุภัณฑ์ ทั้งส่งเสริมการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการจัดแสดงสินค้า และจับคู่ธุรกิจ รวมถึงพัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์ต่อไป

“ล่าสุดได้จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมกล้วย ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง รวมกัน 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ ตาก อุทัยธานี พิจิตร และสุโขทัย พื้นที่ภาคกลางที่อำเภอสามพราน จ.นครปฐม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จ.สกลนคร มีนายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์  เกษตรจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติร่วมงานด้วย โดยนายสุพิศิษฐ์  นามวงษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาคลัสเตอร์กล้วย ความสำคัญของการทำคลัสเตอร์  ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร และการจัดทำ SWOT Analysis มีสมาชิกในพื้นที่จ.สกลนครเข้าร่วมจำนวน 150 ราย”

……………………………………………………………………………….