สบยช. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

          สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงโทษของการใช้ยาเสพติด สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของสังคมในการส่งเสริมป้องกันปัญหายาเสพติด

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม ทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในส่วนของการป้องกันการเสพติดซ้ำ และช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับเป็นคนดี เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม จากผลการดำเนินงานของ สบยช. พบว่าผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ร้อยละ 80-85  เป็นผู้เสพติดยาบ้า และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นของไอซ์ ซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทเดียวกับยาบ้าแต่มีฤทธิ์การเสพติดสูงกว่าโดยพบว่าทั้งยาบ้าและไอซ์มีผลโดยตรงต่อการทำงานของสมอง และมีผลทำให้ผู้เสพติดเกิดอาการทางจิต มีอาการหูแว่ว เห็นภาพหลอน ซึมเศร้า มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีอายุระหว่าง 12 -17  ปี และผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาส่วนใหญ่มีประวัติการใช้ยาเสพติดมาก่อน 3-5 ปี ซึ่งทำให้มีการพัฒนาจากผู้เสพเป็นผู้ติดถึงติดรุนแรง ก่อให้เกิดปัญหาที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี สบยช. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของกรมการแพทย์ในการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561 เพื่อให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ถึงโทษพิษภัยยาเสพติด สร้างความตระหนักในผลกระทบของการใช้ยาเสพติดแก่เยาวชนและกลุ่มเสี่ยง รวมถึงสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของสังคมในการส่งเสริมและป้องกันปัญหายาเสพติด โดยมีกิจกรรม อาทิ นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติด การประกวดเต้นต้านภัยยาเสพติด ประกวดแสดงละครต่อต้านยาเสพติด รวมถึงการเล่นเกมส์และตอบปัญหาชิงรางวัล โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวน 500 คน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนัก และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในอนาคต หากพบปัญหาด้านยาเสพติดสามารถปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165