กสร. เผยนายจ้างร่วมป้องกันยาเสพติดเพิ่มขึ้น พร้อมร่วมมือเครือข่ายป้องกัน

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการปี 60 มีสถานประกอบกิจการทั่วประเทศผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว 422 แห่ง มยส. 92 แห่ง พร้อมร่วมมือเครือข่ายแก้ปัญหา วอนนายจ้างให้โอกาสผู้เสพยาเข้าบำบัดโดยไม่เลิกจ้าง และขอให้ทุกคนช่วยกันเฝ้าระวัง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานเป็นภารกิจสำคัญที่กสร. ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปัญหายาเสพติดตามโครงการโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากสถานประกอบกิจการให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2560 กสร. ได้รณรงค์ให้ความรู้โทษพิษภัยของยาเสพติดแก่ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 5,303 แห่ง ผู้ใช้แรงงานได้รับภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด จำนวน 315,494 คน มีสถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว 422 แห่ง ระบบ มยส. จำนวน 92 แห่ง และสถานประกอบกิจการธำรงรักษาระบบ มยส. อย่างต่อเนื่อง จำนวน 197 แห่ง

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กสร.ยังได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประสานความร่วมมือกับ นายจ้าง ลูกจ้าง เครือข่ายสถานประกอบกิจการ และองค์กรต่าง ๆ ในการขอความร่วมมือให้   ทุกฝ่ายให้ความสำคัญโดยมุ่งเน้นนโยบาย 3 ข้อหลัก คือ 1.ขอให้ทุกสถานประกอบกิจการร่วมกันเป็นพลังเอาชนะยาเสพติด โดยนายจ้าง ลูกจ้าง ต้องร่วมมือกันและธำรงรักษาการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 2.ขอความร่วมมือนายจ้างให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา ฟื้นฟูโดยไม่เลิกจ้าง และรับกลับเข้าทำงานเพื่อคืนคนดี    สู่สังคม และ 3.ขอให้คำนึงเสมอว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนและต้องให้ความร่วมมือ เฝ้าระวัง สอดส่องมิให้ลูกจ้างและคนใกล้ชิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สถานประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว หรือ มยส. สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน