ผู้บริหารกระทรวงพม. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการ ณ เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ จ.กระบี่

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอภิชาติ อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการ ณ พื้นที่เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ของกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทั้งมอบนโยบาย/แนวทางในการขับเคลื่อนงานให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์     ของกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี พร้อมเยี่ยมชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์ และลงพื้นที่บ้านผู้สูงอายุที่ชุมชนให้ความร่วมมือ  และร่วมใจกันในการปรับปรุงซ่อมแซมให้ดีขึ้น