กรมควบคุมโรค เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองคู่ขนาน (Twin Cities) เน้นเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองคู่ขนาน (Twin Cities) ในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยและประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเน้นเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  เพื่อรองรับการดำเนินงานในพื้นที่ตามเกณฑ์เฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพในระดับอาเซียนต่อไป

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานเปิดการประชุม  พร้อม ดร.นลินี  ศรีพวง  รองผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยและประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นเวทีวิชาการสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองเชิงนโยบาย วิชาการ และประสบการณ์ ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย และหน่วยงานของประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้เกิดแนวคิดการร่วมมือดำเนินการแบบเมืองคู่ขนาน (Twin Cities) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำกรอบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการดำเนินงานการจัดทำเกณฑ์เฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ (ASEAN Guidelines for Occupational Health Surveillance Criteria at Workplaces) ภายใต้แผนความร่วมมือระดับอาเซียนด้านอาชีวอนามัย  ASEAN Health Cluster 1 ระหว่าง ปี 2017–2020 ซึ่งประเทศไทย โดย สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ได้รับเกียรติจากมติที่ประชุมนักวิชาการอาวุโสระดับอาเซียนให้เป็นแกนหลัก

ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดระหว่างวันที่ 25–27 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมริชมอนด์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 คน ประกอบด้วยผู้บริหารกรมควบคุมโรคและบุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้บริหารและนักวิชาการจากหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนด้านสาธารณสุขจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยาย อภิปราย การประชุมกลุ่มย่อย และการเปิดโอกาสให้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และภายหลังการประชุม สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค จะได้มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประชุมดังกล่าว เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับความร่วมมือเมืองคู่ขนานด้านการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ ต่อไป

*********************************************

ข้อมูลจาก : สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค