กสม.ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลด้านสิทธิมนุษยชน เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล

เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจาปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงาน ด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ และเผยแพร่ประวัติ ผลงานให้เป็นตัวอย่างแก่สาธารณะ รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน โดยแบ่งรางวัล เป็น ๕ ประเภท รวมทั้งสิ้น ๑๕ รางวัล ดังนี้

๑) บุคคลทั่วไป (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

๒) เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี) (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

๓) สื่อมวลชน (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

๔) องค์กรภาครัฐ (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

๕) องค์กรภาคเอกชน (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

ทั้งนี้ รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย โล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๐ – ๑ ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ www.nhrc.or.th

“รางวัลเปิดกว้างและให้ความสาคัญกับบุคคลและองค์กรทุกกลุ่ม ”