มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาคนไทยก่อนไปทำงานญี่ปุ่น

นางสุทัศนี สืบวงศ์แพทย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่ามูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงานมีนโยบายส่งเสริมให้กำลังแรงงานไทย มีการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา ด้านช่าง และด้านคณิตศาสตร์ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการคัดเลือกตาม โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน) กับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (Public Interest Foundation, International Manpower Development Organization: IM Japan)   ที่คัดเลือกแรงงานชายที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เพื่อไปฝึกงานด้านเทคนิคในสถานประกอบกิจการของประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ด้านช่าง และด้านภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน

นางสุทัศนี กล่าวต่อไปว่ามูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน จัดอบรม “หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาญีปุ่น ด้านช่าง และด้านคณิตศาสตร์ เพื่อการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น” ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมดังกล่าว ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง (5 วัน) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นให้ประสบความสำเร็จ ทบทวนความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาญี่ปุ่น ด้านช่าง ถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรอดีตนักเรียนทุนประเทศญี่ปุ่นของกพร.ระยะเวลาการ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารวิทยาลัยแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สนใจติดต่อสมัครได้ที่อาคารมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สอบถามรายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-245-1707 ต่อ 1004 หรือ 095-565-9347

การฝึกอบรมในครั้งนี้จะได้รับฟังประสบการณ์ตรงจากอดีตนักเรียนทุนประเทศญี่ปุ่นที่กพร.จัดส่งเข้ารับทุน ซึ่งมีความเข้าใจวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมายเกณฑ์ต่างๆ เป็นอย่างดี สามารนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้