รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และภาคีเครือข่าย ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรม เปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ชุมชนมอญเกาะเกร็ด”

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ นาย อำพล อังคภากรณ์กูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางวาสนา แสงงาม วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอปากเกร็ด นางสาวรติวัณณ บุญประคอง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานคร และพลเรือตรีไพรัตน์ รัตนอุดม ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหารได้ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรม เปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ชุมชนมอญเกาะเกร็ด” ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชนเกาะเกร็ด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน คนในท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจ หันมาสนใจเรียนรู้สืบค้นข้อมูลในด้านวัฒนธรรมที่โดดเด่นของมอญ และผลักดันให้มีวิถีวัฒนธรรมที่แข็งแรงยั่งยืนต่อไป
ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ขบวนเรือพิธีเปิด การแสดงศิลปวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายมอญ อาหารพื้นถิ่น และสินค้าผลงานจากชาวบ้านในพื้นที่เกาะเกร็ด