กรมควบคุมโรค จับมือ จ.อ่างทอง พัฒนา“หนองแม่ไก่” ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งหัวใจแข็งแรง สู่Thailand Global Hearts

            กรมควบคุมโรค  จับมือจังหวัดอ่างทอง พัฒนา“หนองแม่ไก่” เป็นชุมชนต้นแบบหัวใจเข้มแข็ง เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส. เข้าถึงการคัดกรองและตรวจวินิจฉัย ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด สู่ Thailand Global Hearts หลัง WHO รายงานโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี พร้อมเชิญชวนประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายแพทย์วิศัลย์ มูลศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก(WHO) รายงานว่าปี 2558 โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนทั่วโลก คิดเป็นจำนวนประมาณ 17 ล้านคน ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558-2560) โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยจำนวนมากเสียชีวิต ทั้งนี้มีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี เฉลี่ยผู้ป่วยรายใหม่ปีละเกือบ 30,000 ราย และเสียชีวิตเฉลี่ยปีละประมาณ 20,000 ราย

กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคไม่ติดต่อและชุมชนหนองแม่ไก่ จ.อ่างทอง จึงร่วมกันโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาให้เป็นุชมชนต้นแบบ หัวใจแข็งแรง สู่ Thailand Global Hearts หลังจังหวัดอ่างทอง พบผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดรายใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละกว่า 500 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเฉลี่ยปีละ 400 ราย โดยสาเหตุหลักมาจากการป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการกินเค็ม สูบบุหรี่ และสาเหตุอีกส่วนหนึ่ง คือ    ไม่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยง จึงไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิต

นายแพทย์วิศัลย์ กล่าวอีกว่า การพัฒนาชุมชนหนองแม่ไก่ เป็นชุมชนต้นแบบหัวใจแข็งแรงนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือในหลายภาคส่วน ซึ่งเน้นไปยังกลุ่มประชาชน โดยมีแนวทางดังนี้ 1.สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (3อ. 2ส.) สู่วิถีสุขภาพดี เช่น ไม่ทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา รวมถึงส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ 2.ประชาชนต้องได้รับการตรวจคัดกรอง และวินิจฉัย หากป่วยต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องและรับตรวจตามนัดอย่างสม่ำเสมอ 3. มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี 4. ส่งเสริมการจัดการตนเอง โดยเมื่อมีอาการผิดปกติต้องรีบพบแพทย์ทันที หรือการตรวจวัดระดับความดันโลหิตหรือวัดค่าระดับน้ำตาลเป็นประจำในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs)

กรมควบคุมโรครณรงค์ “Share the power” หรือ“แบ่งปันพลังใจ” คือร่วมกันแบ่งปันวิธีสร้างพลังใจ และบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น เพื่อเพิ่มพลังให้ชีวิต (Power Your Life) มีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง และสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน 2 ช่องทาง คือ ประเมินโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ หรือประเมินโดยตนเองผ่าน Application : Thai CV Risk Calculator หากพบระดับความเสี่ยงตั้งแต่ 30% ขึ้นไป แนะนําให้ไปพบแพทย์ เพื่อรับคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้น รีบด่วนและจัดการปัจจัยเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที และหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

*******************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักโรคไม่ติดต่อ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค