“กรมการท่องเที่ยว มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2561 พร้อมเชิญชวนสถานประกอบการ เข้าตรวจประเมินรับมาตรฐาน”

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานใน “พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโฮมสเตย์ และมาตรฐานอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2561” ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรอง จำนวน 96 ราย ทั่วประเทศ

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยว ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพระดับสากล ผ่านการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้แก่สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สนใจขอรับการตรวจประเมินฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 56 มาตรฐาน แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และมาตรฐานอาเซียน เพื่อยกระดับการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ในระดับสากล

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยจำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,000 รายทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานถือเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย คุ้มค่า และเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นที่เชื่อถือและได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เป็นการมอบมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโฮมสเตย์ และมาตรฐานอาเซียน โดยมุ่งหวังให้เป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองตามมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว และสร้างแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีโฮมสเตย์ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับรองมาตรฐานจำนวน 58 ราย และผ่านการรับรองมาตรฐานอาเซียนจำนวน 37 ราย ได้แก่ มาตรฐานบริการสปาอาเซียน มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน มาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน และมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำเครื่องหมายรับรองฯ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความไว้วางใจในการใช้บริการของนักท่องเที่ยวได้ และขอเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทุกประเภท ติดตามและสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานที่กรมการท่องเที่ยวได้จัดทำขึ้นได้ที่ www.thaits.org