ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1, 2 ปทุมธานี ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1, 2 จังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ให้เด็กนักเรียนกับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 60 คน โดยมีการจัดกิจกรรมแต่ละหน่วยงาน เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม และมีการจัดตลาดนัดย่อมๆเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย ซื้อขาย-ขาดทุนในการทำธุรกิจ โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม”ค่ายเยาวชน…รักพงไพร”ปีที่ ๔ ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง โรงเรียนบ้านวัดถ้าเต่า โรงเรียนวัดเตาปูน โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ให้เยาวชนรู้ถึงผลของการทำงานคนเดียว และการทำงานเป็นกลุ่ม สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างได้ และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความตระหนัก รัก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านการแสดงออกทางความคิดและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี