ชาวบ้านเฮ! ชป.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หวังบรรเทาภัยแล้งหลายพื้นที่

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังมีหลายพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ กรมชลประทาน มีความห่วงใยประชาชนทุกพื้นที่ ได้สั่งการให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ ให้พร้อมสำหรับการเข้าไปช่วยเหลือราษฎรที่มีแนวโน้มจะเสี่ยงต่อปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

ที่จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 3 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณริมคลองส่งน้ำชัยนาท-ป่าสัก พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำส่งให้พื้นที่หมู่ 1 บ้านบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิตร อำเภอตาคลี จำนวนกว่า 50 หลังคาเรือน สำหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค และยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อสูบน้ำดิบสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปากว่า 6 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบล-นครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์

ด้านจังหวัดปราจีนบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง สำนักงานชลประทานที่ 9 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณพื้นที่หมู่ 4 ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ พร้อมทำการสูบน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรี เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค

ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 ลงพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ บริเวณคลองระบาย 4 ซ้าย ป่าสัก หมู่ 6 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวฟางลอย เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และราษฎรในพื้นที่ นอกจากนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ยังได้ร่วมกับ นายอำเภอภาชี ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร ในพื้นที่ของ อบต.หนองน้ำใส อบต.โคกม่วง อบต.กระจิว และอบต.เสนา รวมไปถึงเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองส่งน้ำ 3 ขวา ของคลองระพีพัฒน์ จัดประชุมเพื่อ วางแผนการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ซึ่งได้มีการจัดรอบเวรแบ่งปันการรับน้ำเข้าแปลงนาข้าวที่ออกรวงรอเก็บเกี่ยวกว่า 30,000 ไร่

ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ได้นำเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งที่ประตูระบายน้ำท่าทองหลาง ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และสนับสนุนการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าให้มากที่สุด เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งอยู่ในเกณฑ์น้อย จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่กำหนดไว้ เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำตลอดฤดูแล้งต่อเนื่องไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า

*********************************************************