พด. จับมือ สทนช. ทำ MOU การใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในเรื่อง การใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ โดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมด้วย นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ นายสำเริง แสงภู่วงษ์ รองเลขาธิการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงฯ โดยมีผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน และสื่อมวลชนร่วมกันเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

ทางด้าน นางสาวเบญจพร เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจที่สำคัญในด้านการพัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยกำหนดนโยบายวางแผนการใช้ที่ดินและการบริหารจัดการดิรนและที่ดินให้มีศักยภาพในการผลิต อันเกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการผลิตและการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ อาทิ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข แผนที่เขตป่าไม้ถาวร แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน เป็นต้นเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทางกรมพัฒนาที่ดิน ยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนให้ความร่วมมือกับ สนทช. เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการใช้แผนที่หรือข้อมูลแผนที่ ตามกรอบแห่งความร่วมมือของบันทึกข้อตกลง ต่อไป”

*****************************************************