“สมุทรสงคราม” จัดงาน Amazing Samutsongkhram Road Show ชูอัตลักษณ์สู่สายตา นทท.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม และภาคีที่เกี่ยวข้อง เตรียมโรดโชว์ความงดงามเมืองแม่กลอง ชูอัตลักษณ์การท่องเที่ยววิถีไทย วิถีสมุทรสงคราม พร้อมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์เด่น ภายใต้ชื่องาน “Amazing Samutsongkhram Road Show” โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสงครามได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเน้นรูปแบบเดินทางมาทัศนศึกษาดูงาน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพระบาทพระราชา รวมถึงนโยบายส่งสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรอินทรีย์ การดำเนินโครงการบ้านประชารัฐ การให้การสนับสนุนการล่องเรือ ชมเตาตาล จักสานจากมะพร้าว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์แหล่งที่ท่องเที่ยว แนะนำร้านอาหาร ตลอดจนการดูแลและรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลองสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยว โดยมีการพัฒนาสินค้า OTOP ที่เน้นการพัฒนา บุคลากร สินค้า และเส้นทางด้านการท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กัน

ดังนั้นหากมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเชิงรุก มีความหลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดสมุทรสงครามเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวตามมา จังหวัดสมุทรสงครามจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรม Amazing Samutsongkhram Road Show ดำเนินการในนนทบุรี สุพรรณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ถึงสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามให้กับผู้เข้าร่วมงานที่มาเที่ยวชม กิจกรรม Amazing

นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า กิจกรรม Amazing Samutsongkhram Road Show เป็นโครงการส่งเสริมตลาดด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบฯ 2561 อยู่ในกิจกรรมส่งเสริมตลาดและการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามอีกทางหนึ่ง โดยเป็นการแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี และนนทบุรี

โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การจับคู่ธุรกิจทางการค้าด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม กับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเป้าหมายที่ไปจัดกิจกรรม การแสดงสินค้าและบริการ ได้แก่ โรงแรมที่พัก การท่องเที่ยวโดยชุมชน สินค้า OTOP ตลอดจนกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมาย

ด้านนางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวถึงการให้การสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรสงครามว่า ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้กำหนดโครงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบฯ 2561 กิจกรรม Amazing SamutsongkhramRoadShow นั้น ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยเฉพาะการคัดเลือกกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการสินค้า OTOP เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว โดยได้คัดเลือกกลุ่มสินค้าที่โดดเด่น มีลักษณะเฉพาะ และบ่งบอกถึงความเป็นจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ ยังร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวในกลุ่มจังหวัดเป้าหมายในการดำเนินการ Road Show เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ให้มากขึ้น

นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณนากูล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวถึงการให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการตลาดดานการท่องเที่ยวว่า ได้เล็งเห็นว่าการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบฯ 2561 กิจกรรม Amazing Samutsongkhram Road Show จะนำมาซึ่งการขยายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสงครามได้มากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้ในประเภทการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสมุทรสงคราม โดยได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการดำเนินงาน

ส่วนนายภานุมาศ รวมสุข ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวเช่นเดียวกันว่า กิจกรรม Amazing Samutsongkhram Road Show จะสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รับรู้ถึงเอกลักษณ์ความเป็นจังหวัดสมุทรสงครามอย่างแท้จริง จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายในด้านอาหาร โดยเฉพาะอาหารทะเล และอาหารเฉพาะถิ่น เนื่องจากวัตถุดิบมีความสด สะอาด อยู่เสมอ ร้านอาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสมุทรสงคราม เฉกเช่น สถานที่พักแรม ทั้งนี้ ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการดำเนินงาน การออกแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กิจกรรม Amazing Samutsongkhram Road Showประสบความสำเร็จตามที่ได้มุ่งหวังไว้