รพ.นพรัตนราชธานี จัดตั้ง “วาร์ฟารินคลินิก” ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจร

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จัดตั้ง “วาร์ฟารินคลินิก” เพื่อดูแลผู้ป่วยครบวงจร มุ่งให้ปลอดภัยจากการใช้ยาวาร์ฟารินอย่างครอบคลุม ลดภาวะแทรกซ้อนและอาการไม่พึงประสงค์จากยา ที่อาจทำให้อันตรายถึงชีวิต

นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ อธิบดีกรรมการแพทย์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่สำคัญระดับประเทศ เนื่องจากปัจจุบันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชาชน และมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น สาเหตุจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ขาดการออกกำลังกาย ภาวะเครียด สูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้โรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย อาทิ โรคลิ้นหัวใจรั่ว ลิ้นหัวใจตีบ โรคลิ้นหัวใจรูมาติก ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดในปอด เส้นเลือดแดงบริเวณ แขน ขา หรือเส้นเลือดดำใหญ่ เส้นเลือดสมองอุดตันจากลิ่มเลือด และการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับยาวาร์ฟารินในการรักษา

ยาวาร์ฟาริน เป็นยาเม็ดชนิดรับประทานออกฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด ช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือด หรือก้อนเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุของการอุดตันในระบบไหลเวียนเลือดของร่างกาย แต่เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนและอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบ เช่น เลือดออกในทางเดินอาหาร เลือดออกในสมอง การตายของเนื้อเยื่อหรือผิวหนัง การเกิดรอยช้ำจ้ำเลือด ไอมีเลือดปน เป็นต้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีเป้าหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดอย่างน้อย 1 แห่งในทุกเขตบริการ จัดตั้งวาร์ฟารินคลินิกเพื่อดูแลผู้ป่วยให้ใช้ยาวาร์ฟารินอย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์

นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มว่า โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ มีผู้ป่วยมารับบริการจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งต้องได้รับการรักษาโดยใช้ยาวาร์ฟาริน ได้ดำเนินการภายใต้การดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อดูแลผู้ป่วย และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาวาร์ฟารินอย่างครอบคลุม ให้ได้เป้าหมายตามแผนการรักษา ลดภาวะแทรกซ้อน และอาการที่ไม่พึงประสงค์จากยา ซึ่งอาจเกิดอันตรายรุนแรงจนส่งผลถึงชีวิตได้ จากอุบัติการณ์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาวาร์ฟาริน โดยมีภาวะเลือดออกถึงขั้นรุนแรงจนถึงเสียชีวิต จึงได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและ หลอดเลือด โดยจัดตั้งวาร์ฟารินคลินิกร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วยอายุรแพทย์โรคหัวใจ เภสัชกร พยาบาล นักโภชนาการ ให้การรักษาและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการใช้ยาไม่ถูกวิธี และอาการไม่พึงประสงค์จากยา โดยเภสัชกรจะเป็นผู้ประเมินภาวะผู้ป่วยพร้อมคำนวณขนาดการรักษาที่ควรจะเป็น และให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาแก่ผู้ป่วย หากมีอาการผิดปกติต้องรีบมาพบแพทย์ก่อนนัด เพื่อแพทย์จะได้ปรับขนาดยา นัดติดตามประเมินผล และเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ เพื่อการรักษาที่บรรลุเป้าหมาย จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีผู้ป่วยมารับบริการที่ “วาร์ฟารินคลินิก” มากกว่า 2,000 ครั้งต่อปี ส่วนใหญ่มีผลการรักษาได้ตามเป้าหมายไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากอาการไม่พึงประสงค์จากยาดังกล่าว และพบว่าผลไม่พึงประสงค์ลดลง และมีความรุนแรงน้อยลง