ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ “Care For You”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านสตรีและครอบครัว จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ “Care For You” ให้กับผู้ใช้บริการรุ่นที่ ๖๑ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เรื่องสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรคระบาดตามฤดูกาล เกิดทักษะการปฐมพยาบาลในการดูแลตนเองหรือผู้ป่วยทั้งในกรณีได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นตลอดจนอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน พร้อมฝึกปฏิบัติการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้ผู้ประสบเหตุ ด้วยการทำ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) หรือการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจโดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี การนี้มีนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเยาวสตรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี.