รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนบุ่งคล้า “โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำโขง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ” และ “โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะและสูญเสียดินแดนริมตลิ่งแม่น้ำโขงบริเวณเทศบาลเมืองบึงกาฬ” ซึ่งเป็นภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอนุชา เจริญพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับและนายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวรายงานพร้อมบรรยายสรุปโครงการ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) กล่าวว่า พื้นที่ชุมชนชายแดนบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน เน้นการรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง ดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) จึงได้เสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนบุ่งคล้า ด้วยการปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง (เดิม) ประกอบด้วย ลานกิจกรรม ทางจักรยาน ศาลาพักผ่อนชมทัศนียภาพริมโขงตลอดแนวเส้นทาง มีจุดชมวิว พร้อมอาคารอเนกประสงค์ สะพานข้ามปากห้วยสหายออกสู่แม่น้ำโขง นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ เพื่อรองรับปริมาณการจราจรและสอดคล้องกับกิจกรรมของพื้นที่ และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณปากห้วยสหาย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนบทบาทการท่องเที่ยววิถีชุมชน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะนำไปสู่การกระจายรายได้สร้างฐานรากเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง อาทิ วิถีชีวิต อาคารเก่าต่างๆ เป็นต้น โดยคาดว่า กรมจะเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ในปีงบประมาณ 2564

สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะและสูญเสียดินแดนริมตลิ่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศนั้น ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ มีแนวตลิ่งริมแม่น้ำโขง ความยาว 142 กิโลเมตร ซึ่งประสบปัญหาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำโขงมาเป็นเวลานาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่ปี 2533 – 2562 แล้วเสร็จทั้งสิ้นเป็นความยาว 80.80 กิโลเมตรและจะดำเนินการในปี 2563 ความยาว 10.625 กิโลเมตร โดย “โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะและสูญเสียดินแดนริมตลิ่งแม่น้ำโขง บริเวณเทศบาลเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ” จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำโขง เป็นการรักษาดินแดนและแนวเขตชายแดนของประเทศไทย รวมถึงป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่ตามแนวตลิ่งริมแม่น้ำโขง นอกจากนี้ ทางจังหวัดบึงกาฬและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งดังกล่าวให้มีความสวยงามคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง มีลานกิจกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนในโอกาสต่างๆ มีศูนย์ส่งเสริมสินค้าและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง และเริ่มเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ///