กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองพัฒนาสังคมสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ขับเคลื่อนโครงการหลวงตามแผนแม่บท ปี 2563-2564

 

กรมพัฒนาสังคและสวัสดิการ กองพัฒนาสังคมสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ขับเคลื่อนโครงการหลวงตามแผนแม่บท ปี 2563-2564 เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องเกษรา 3 โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหลวงตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินและภารกิจกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 11 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน กำแพงเพชร น่าน ตาก พิษณุโลก กาญจนบุรี และเพชรบูรณ์ นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จำนวน 45 คนทั้งนี้ ได้ร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรค และผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯและการนำเสนอผลการการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาและจัดแผน ปี 2563-2564 อีกด้วย

*******************************************************