ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ปทุมธานี ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับสมาชิกสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี นำโดยนางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจังหวัดสระบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารจัดการสหกรณ์” ให้กับสมาชิกสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จำนวน  60 คน โดยนางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ได้ให้คำแนะนำชี้แนะกับสมาชิกสหกรณ์ และนางสาวรัชนีวรรณ มรกต นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องสหกรณ์กับการสร้างความมั่นคงในอาชีพ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเข้าใจแนวทางสหกรณ์ การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ สิทธิหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการบริหารจัดการสหกรณ์ และให้สมาชิกเข้าใจแนวทางดำเนินงานรูปแบบสหกรณ์ สิทธิ หน้าที่และการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ และคุณค่าของสหกรณ์ ในฐานะสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี