ปตท. ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค เสริมสร้างเสถียรภาพการใช้น้ำประปาในพื้นที่ EECi

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลาง) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบประปารองรับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ การประปาส่วนภูมิภาค โดยมี นายวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต  ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ปตท. (ที่ 2 จากซ้าย)  นางเบญญาภรณ์  จารุจินดา ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ปตท. (ซ้ายสุด)  นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (ที่ 3 จากขวา) และ นายสุรชัย เชื้อเพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 (ขวาสุด) ร่วมลงนามเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางด้านปริมาณและคุณภาพของน้ำประปา  อันจะนำไปสู่การให้บริการน้ำประปา รองรับการให้บริการสาธารณูปโภคภายในโครงการ EECi เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในพื้นที่โครงการฯ ได้อย่างมีคุณภาพ เพียงพอ และ ทั่วถึง  ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  กรุงเทพฯ

******************************************************************