รมว.พม. เปิดงานนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อผู้สูงอายุและสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานเปิดงาน ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 “นวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อผู้สูงอายุ และสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ” (Innovation food and Beverage) ในสโลแกน “อร่อย ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพและช่องปาก” พร้อมทั้ง เยี่ยมชมบูธนิทรรศการภายในงาน

กิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การสาธิตการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ “ดูแลฟันอย่างไร ให้มีฟันใช้จนอายุ ๙๐” โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การบรรยาย “สูงวัย ใส่ใจโภชนาการ” โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการการนำเสนอนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อผู้สูงอายุ และสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น ๓ โซน ได้แก่ โซนผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุ โซนการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุและโภชนาการ และโซนสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

โดยมีคณะทำงานรัฐมนตรีฯ ปลัดกระทรวงฯ (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล (ผศ.ดร.ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์) พร้อมด้วยอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) สมาคมสภาผู้สูงอายุ สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ กทม. สถาบันการศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ เขต กทม. ผู้ประกอบการ ผู้สูงอายุ เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป