ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ในพื้นที่ อบจ.7

เมื่อเร็วๆ นี้ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี เป็นประธาน ในการประชุมพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่สตรีครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 7 ตำบลได้เเก่ ต.บางใหญ่ ต.ตลาดขวัญ ต.ท่าอิฐ ต.บางคูเวียง ต.บางกระสอ ต.บางกร่าง เเละต.บางศรีเมือง โดยมีผู้แทน เครือข่าย ผู้นำชุมชน อสม. อพม.ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกสตรีหรือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นเพื่อขอรับการช่วยเหลือเป็นเงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์สตรีและครอบครัว