สธ.เร่งกำจัดโรคหัดในประเทศไทย นำบุตรหลานอายุ 1 – 12 ปี ฉีดวัคซีนฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง

กระทรวงสาธารณสุข กำชับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ติดตามเด็กอายุ 1-12 ปีทั่วประเทศ รับวัคซีนป้องกันโรคหัด เชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึงมีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิด “โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปีทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึงมีนาคม 2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย” เพื่อรณรงค์ให้วัคซีนเก็บตกในกลุ่มเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ทุกราย ยกระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด ป้องกันการป่วยและการระบาดของโรคหัด ตามพันธสัญญานานาชาติ ในการสนับสนุนโครงการกำจัดโรคหัด ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 63 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อปี 2553 เป้าหมายเกิดโรคหัดไม่เกิน 1 ต่อล้านคน และไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศ

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า สถานการณ์โรคหัดในปีนี้พบการระบาดในทุกภูมิภาคของโลก มีผู้ป่วยสูงถึง 423,963 ราย เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นานาประเทศจึงได้ตั้งมั่นร่วมมือกันที่จะกำจัดโรคหัดให้หมดไปโดยเร็ว สำหรับประเทศไทยได้เร่งรัดการติดตามให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กกลุ่มเป้าหมายอายุ 1–12 ปีให้ครบทุกคน  เพื่อลดการป่วยและการเสียชีวิต  โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด  เร่งค้นหาและรณรงค์ให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานอายุ 1-7 ปีมารับการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) และเด็กอายุ 7-12 ปีฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) ทั้งเด็กไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ซึ่งคาดประมาณว่ามีจำนวน 522,181 คน ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง คนละ 1 เข็มเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค

“ขอให้ผู้ปกครองให้ความสำคัญนำบุตรหลานมารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะโรคหัดจะต้องได้รับ 2 ครั้ง เมื่ออายุ 9 เดือน และ 2 ปีครึ่ง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้สร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้เด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน การกำจัดโรคหัดได้สำเร็จจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่จะช่วยสื่อสารถึงผู้ปกครอง ให้พาบุตรหลานมารับการฉีดวัคซีน ทั้งในระบบปกติและในช่วงการรณรงค์ ฯ” นายแพทย์สุขุมกล่าว

ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคหัดเป็นโรคไข้ออกผื่น เกิดจากเชื้อไวรัสหัด (Measles) พบได้ในลำคอของผู้ป่วย ติดต่อกันได้ง่ายมากทางการไอ จาม หรือพูดกันในระยะใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อจะเป็นโรคเกือบทุกราย จะมีอาการป่วย หลังติดเชื้อประมาณ 3-5 วัน โรคนี้พบได้ตลอดปี ประชาชนจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคให้ครบตามเกณฑ์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย ทั้งนี้ ในปี 2562 มีผู้ป่วยโรคหัดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 2,861 ราย เสียชีวิต 24 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด

**************************************************