ฟาร์มเลี้ยงไก่กว่า 3 พันแห่ง มั่นใจใช้ GLP พัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้าง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผู้ประกอบการฟาร์มไก่กว่า 3 พันแห่ง มั่นใจนำ GLP ไปใช้ปรับปรุงสภาพการจ้างการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้าง สร้างความเชื่อมั่นเรื่องความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานแก่คู่ค้าและผู้บริโภค

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.ได้ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ และสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน โดยส่งเสริมสถานประกอบกิจการกลุ่มอุตสาหกรรมสัตว์ปีกนำ GLP ไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ปัจจุบันฟาร์มเลี้ยงไก่ได้ทำหนังสือแสดงความมุ่งมั่นในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มและสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกในประเทศไทย (GLP – Poultry Thailand) ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานแล้ว 3,778 แห่ง

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการขับเคลื่อนในระยะต่อไป กสร. จะร่วมกับภาคเอกชนในลักษณะของกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม การปศุสัตว์ และเกษตรกรรม รวมถึง ผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของประเภทกิจการดังกล่าวด้วย เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเชื่อมั่นเรื่องความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานแก่คู่ค้าและผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศ

สถานประกอบกิจการที่สนใจสอบถามได้ที่สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 7211 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3