ประชุม กสม. นัดแรกเร่งรัดงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ให้รางวัลบุคคลและองค์ดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน และมอบกรรมการขับเคลื่อนงานในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมด้านบริหารครั้งแรก โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นายสมณ์ พรหมรส นางสาวอารีวรรณ จตุทอง  นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ  และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาในเรื่องสำคัญที่ค้างอยู่ ได้แก่  เห็นชอบประเด็นและกรอบเวลาในการจัดทำร่างรายงานคู่ขนานของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT) และเนื้อหาร่างรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination – CERD) เพื่อจะได้จัดแปลและเสนอต่อกลไกสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติต่อไป รวมทั้งพิจารณาให้รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับปี 2562 จำนวน 7 รางวัล โดยจะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณามอบหมายให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานด้านคุ้มครอง ตรวจสอบและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนใน 6 ภูมิภาค ผ่านคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้นางฉัตรสุดา ดูแลพื้นที่ภาคตะวันตก  นางประกายรัตน์ ดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมณ์ ดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นางสาวอารีวรรณ ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ  นางภิรมย์ ดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก  และนายสุวัฒน์ ดูแลพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งยังพิจารณาให้ดำเนินการขอทบทวนสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปยังเครือข่ายระดับโลกของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI)

ทั้งนี้ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า กสม. ชุดปัจจุบันจะร่วมกันดำเนินงานที่ค้างไว้และสานต่องานตามหน้าที่และอำนาจ โดยจะมีการประชุม กสม. ด้านบริหารและด้านคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทุกสัปดาห์ เพื่อให้ภารกิจในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนที่ต้องชะงักไว้และเรื่องเร่งด่วนให้สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยเร็ว

*****************************************************