รมช.สาธิต ชื่นชม รพ.ด่านมะขามเตี้ย ปรับโฉมเป็นโรงพยาบาลในฝันของประชาชน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชม โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ปรับสถานที่เป็นโรงพยาบาลในฝันของประชาชน นำเทคโนโลยีดิจิลทัลมาใช้ให้บริการ ลดแออัด ลดระยะเวลารอคอย จาก 64 นาทีเหลือเพียง 40 นาที เพิ่มความพึงพอใจร้อยละ 92.5

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ว่า ขอชื่นชมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ในการคิดนอกกรอบให้เป็นโรงพยาบาลในฝันนำเทคโนโลยีดิจิลทัลมาปรับเปลี่ยนระบบบริการ อาทิ ระบบเรียกคิวอัตโนมัติรู้ลำดับคิวตัวเองผ่านสมาร์ทโฟน ระบบจองคิวออนไลน์ จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยด้วยอิเลคโทรนิกส์ไฟล์ บันทึกการตรวจรักษาด้วยระบบดิจิตอล (IPD Paper less) ปรับระบบนัดผู้ป่วยให้มาเหลื่อมเวลากันและยังปรับเวลาการทำงานของบุคลากร ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว สามารถลดระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอกลดลงจาก 64 นาที เหลือเพียง 40 นาที ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 92.5 มีการจัดส่งยาผู้ป่วยถึงบ้าน เชื่อมโยงข้อมูลแผนการรักษาแบบไร้รอยต่อในผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพื่อลดการมาโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังปรับภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐาน สะอาด สวยงาม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นสมาร์ท ฮอสปิทัล (Smart Hospital)

“การเป็น สมาร์ท ฮอสปิทัล ของ รพ.ด่านมะขามเตี้ย ถือได้ว่าประสบความสำเร็จ ทำให้เป็นโรงพยาบาลในฝันที่ทุกคนต้องการ โดยใช้เงินและทรัพยากรที่มีอยู่มาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ สิ่งสำคัญที่ได้คือ ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ บุคลากรในโรงพยาบาลก็มีความสุข สำหรับโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศสามารถนำไปเป็นต้นแบบได้ในเรื่องการจัดสถานที่ให้สวยงาม การใช้เทคโนโลยีจัดระบบคิว แต่ในส่วนอื่นๆก็ต้องดูเป็นกรณีไป เพราะว่าบริบทแต่ละพื้นที่แตกต่าง” ดร.สาธิตกล่าว

ด้านนายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย กล่าวว่า โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีประชากรทั้งหมด 33,259 คน เป็นสิทธิบัตรทอง 26,620 คน และสิทธิอื่นๆ ทำให้เกิดปัญหาวิกฤตสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลจึงได้ปรับเปลี่ยนพัฒนาตนเองโดยการนำเทคโนโลยีดิจิลทัลมาใช้จัดรูปแบบบริการใหม่ เช่น ลงทะเบียนเช็คสิทธิ์ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยบัตร Smart Card ซึ่งประชาชนสามารถทำเองได้ สามารถลดขั้นตอน ลดเจ้าหน้าที่ให้บริการ ลดกระดาษ เน้นการพึ่งพาตนเอง ปรับเปลี่ยนรูปแบบสถานที่จากโรงพยาบาลรัฐให้กลายเป็นโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้การรักษาตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่เพิ่มสะดวกสบายและลดเวลารอคอย ประชาชนพึงพอใจเข้ามารับบริการเพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาล สามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของโรงพยาบาลได้สำเร็จ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย มีแผนพัฒนาต่อยอดให้เป็นโรงพยาบาลดิจิตอล (Digital hospital) นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อบริการทางการแพทย์และกระบวนการทำงานภายในโรงพยาบาลครอบคลุมทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาล และเร่งพัฒนาระบบการตรวจรักษาทางไกล (Telemedicine) ให้ประชาชนชายขอบได้รับการรักษาใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล ลดภาระค่าใช้จ่าย

*******************************************************