กรม สบส. คลอดคู่มือแนวทางการพัฒนาห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ ส่งต่อโรงพยาบาลนำไปใช้ เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จัดทำคู่มือแนวทางการพัฒนาห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ ให้โรงพยาบาลชุมชนนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาห้องปลอดเชื้อให้ได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ และบุคลากรทางแพทย์ในโรงพยาบาล

นายแพทย์ประภาส  จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ปัญหาการติดเชื้อจากโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการ อาจมีการติดเชื้อจากโรคที่แพร่กระจายในอากาศในโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน หากโรงพยาบาลไม่มีการควบคุมให้ได้มาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจสามารถแพร่กระจายเชื้อติดต่อไปยังบุคคลอื่นได้ การมีห้องแยกโรคที่พร้อมใช้งานจึงช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงการติดต่อแพร่กระจายเชื้อไปสู่เจ้าหน้าที่ ญาติหรือบุคคลอื่น ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในระยะแพร่กระจายเชื้อต้องเข้าพักรักษาตัวที่บริเวณห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ เพื่อแยกรักษาตัวออกจากผู้ป่วยทั่วไปและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ผู้ป่วยบางรายรู้สึกร้อนและอึดอัด จึงพฤติกรรมพยายามเปิดช่องหน้าต่างหรือประตูเพื่อระบายอากาศ ทำให้อากาศไหลออกนอกห้องแยกโรค ทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองวิศวกรรมการแพทย์จึงได้จัดทำคู่มือแนวทางการพัฒนาห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ เพื่อให้โรงพยาบาลนำไปเป็นแนวทางในการดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาห้องแยกโรคของโรงพยาบาลแต่ละแห่งตามสภาพแวดล้อมและพื้นที่ที่ใช้งานหรือตามงบประมาณของโรงพยาบาล เพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป

นายสมชาย อินทร์เนียม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กล่าวว่า คู่มือแนวทางการพัฒนาห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยประยุกต์ใช้กับโรงพยาบาลชุมชนได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการลงพื้นที่ ในโรงพยาบาลชุมชนในการใช้งานห้องแยกโรคของโรงพยาบาลชุมชนที่พัฒนามาจากห้องพิเศษ พบว่ายังมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิและความร้อนภายในห้องแยกโรคในหลายๆ ที่ กองวิศวกรรมการแพทย์ จึงได้จัดทำคู่มือฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยคู่มือฯ มีหัวข้อต่างๆ เช่น 1) มาตรฐานห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ 2) การบำรุงรักษาห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ 3) การป้องกันและลดปริมาณความร้อน ห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ 4) การเพิ่มประสิทธิภาพการไหลถ่ายเท ห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ 5) การเพิ่มระบบปรับอากาศห้อง Isolate ห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ

****************************************************