แม็คกรุ๊ป ขานรับร่วมโครงการเพื่อสังคมฯ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

แม็คกรุ๊ป ได้รับเกียรติให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบฯ เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดจากโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ด้วยแนวทางปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ได้ผลจริง       นำสู่การบรรเทาปัญหาสังคมได้ในระยะยาว

   

นางสาววรรัตน์ เลาหธนะกูร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านทุนมนุษย์ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า “แม็คกรุ๊ป มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 40 ปี นอกเหนือจากกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ทำกับชุมชนโดยรอบองค์กรแล้ว การให้ความสำคัญกับพนักงานถือเป็นชุมชนภายในองค์กร เป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้ความใส่ใจตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลไปถึงครอบครัวของพนักงาน ด้วยตระหนักดีว่า ครอบครัวเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต การดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิตของพนักงานในทุกมิติเท่าที่ทำได้จึงเป็นสิ่งที่แม็คกรุ๊ปยึดมั่นและปฏิบัติสืบมา

   

   

“โครงการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบฯ เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” นับว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของแม็คกรุ๊ป ที่ต้องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงานและครอบครัว  จึงขอขอบคุณ โรงพยาบาลศิริราชและโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ที่ให้เกียรติแม็คกรุ๊ปเข้าร่วมโครงการและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้  ด้วยการร่วมป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการคลอดก่อนกำหนดหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด  เพราะเด็กที่มีภาวะคลอดก่อนกำหนดมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคภัยต่างๆ  ซึ่งจะส่งผลกระทบมากต่อครอบครัว ทั้งเรื่องการดูแลรักษา การดำรงชีวิตประจำวัน และการเงินของครอบครัว อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้  จากจุดเริ่มต้นของปัญหาในครอบครัวนี้  อาจกระทบไปถึงระดับสังคม  องค์กรต้องเข้ามาช่วยเหลือค้ำจุนและรัฐบาลก็ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ด้วย

   

แนวทางการดำเนินโครงการของแม็คกรุ๊ป คือ การนำความรู้ที่ได้รับคำแนะนำจากโครงการฯ ประยุกต์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้เบื้องต้นที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องแจ้งแก่พนักงานที่เข้างานใหม่ทุกคน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับสิทธิประโยนช์ทางการแพทย์  จากนั้น สอดแทรกเรื่องการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดผ่านวิธีการปฏิบัติหลายแนวทาง คือ การจัดการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงพนักงานได้ง่าย เช่น การจัดทำแผ่นพับคู่มือ การจัดบรรยายสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน เพื่อพร้อมที่จะปฏิบัติและช่วยเหลือแก่พนักงานที่ตั้งครรภ์   การจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมการพิจารณาโอนย้ายงานพนักงานที่ตั้งครรภ์เป็นการชั่วคราว ไปปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบ การมีส่วนร่วมของเพื่อนพนักงานในการระดมและเสนอความคิดเห็น วางแนวทางในการดูแลเอาใจใส่เพื่อนพนักงานที่ตั้งครรภ์ ผ่านทางคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (คกส.) การส่งเสริมให้พนักงานมารับคำปรึกษาจากพยาบาลวิชาชีพที่มีประจำอยู่ที่โรงงาน และที่สำคัญคือ การทำโครงการ”เพื่อนดูแลเพื่อน” ด้วยการขออาสาสมัครจากเพื่อนพนักงานผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เคยผ่านการตั้งครรภ์มาก่อนแล้ว คอยช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้แก่พนักงานที่กำลังตั้งครรภ์  เป็นต้น

ด้วยแนวทางการปฏิบัติเช่นนี้ ทำให้แม็คกรุ๊ปประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  ในการลดจำนวนภาวะคลอดก่อนกำหนดได้ถึง 100%  จากพนักงานตั้งครรภ์7 ราย ทุกคนคลอดเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี  ซึ่งบริษัทจะยังดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการเดิมอันเรียบง่ายแต่ได้ผลจริง.