รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธี MOU 3 หน่วยงานรัฐ เอกชน สร้างวัฒนธรรมปลอดภัยในสถานศึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชน สู่วัยแรงงาน” พร้อมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน” และพิธีลงนามความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สู่สถานศึกษา” ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญ กับการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนโยบายหลัก 3 ประการ คือ 1.สร้างการรับรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ 2.เคร่งครัดการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยฯ และ 3.สร้างกลไกประชารัฐในการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”และแผนปฏิบัติการตามโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) มีเป้าหมายหลักคือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน และวิสัยทัศน์อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ โดยมีกลไกสำคัญ คือ การสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานและการดำรงชีวิตภายใต้แนวคิด “ปลอดภัยไว้ก่อน มีสติก่อนเริ่ม” พร้อมปรับเปลี่ยนและลดพฤติกรรมเสี่ยงตั้งแต่วัยเยาว์

ดังนั้น นักเรียน นักศึกษา จึงเป็นเป้าหมายหลักเนื่องจากเป็นบุคลากรกำลังแรงงานที่มีความสำคัญของชาติในอนาคต อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเน้นให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพทางเทคนิควิชาการในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการนี้มีกิจกรรมประกวดสถานศึกษาปลอดภัย เป็นการดำเนินการภายใต้บันทึกความร่วมมือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมให้มีกิจกรรมเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในเชิงป้องกัน ซึ่งจะทำให้นำไปสู่การลดอัตราการประสบอันตรายลดลง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ Safety Thailand ต่อไป

“นอกจากนี้ในงานดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาปลอดภัยต้นแบบดีเด่น แก่โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์) สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยในแก่นักเรียน และบุคลากรด้านการศึกษาของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องด้วย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว