รมว.พม. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวง พม. กับ ปตท.

รมว.พม. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวง พม. กับ ปตท.โครงการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง “พลังใจในมือคุณ” เพื่อสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสู่ชีวิตที่ยั่งยืน

วันที่ 20 มิ.ย.61 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง “พลังใจในมือคุณ” ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กับบริษัทในเครือ ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มคนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาสในความดูแลของกระทรวง พม. ได้รับการฝึก และพัฒนาทักษะในงานด้านบริการ งานส่งเสริมการขาย งานออกแบบผลิตภัณฑ์ และมีรายได้จากการประกอบอาชีพ รวมถึงพัฒนาทักษะชีวิตให้พร้อมในการกลับคืนสู่สังคม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดทำโครงการ “พลังใจในมือคุณ” ถือเป็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ระหว่างภาครัฐ และเอกชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำกลไกประชารัฐมาขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการฯ ด้วยการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในพื้นที่ความดูแลของ พส. บริเวณด้านหน้าระหว่างสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการจัดโครงการฯนี้ จะเป็นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสู่ชีวิตที่ยังยืน จึงเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนงานสวัสดิการเชิงธุรกิจเพื่อกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง พม. ตามกรอบแนวทาง “เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เป็นการสร้างโอกาสของกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการของรัฐ” ซึ่งกระทรวง พม. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้เกิดบทบาทการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการสร้างพลังแก้ไขปัญหา นำไปสู่การพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการดังกล่าว

ทั้งนี้ การจัดตั้ง “สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง” จะเป็นต้นแบบการจัดสวัสดิการเพื่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งภายในสถานีบริการน้ำมัน จะประกอบไปด้วย ศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากผู้ด้อยโอกาส แปลงเกษตรสาธิต และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรของกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง กลุ่มเป้าหมายจะได้รับโอกาสในการฝึกและพัฒนาทักษะงานด้านบริการ งานส่งเสริมการขาย และงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายในร้านค้าของสถานีบริการน้ำมัน ก่อให้เกิดรายได้ และสามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าและบริการภายในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จะนำไปสมทบกองทุนสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อใช้ในการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มเป้าหมายและบุคลากร/เจ้าหน้าที่ต่อไป

##########