ก.แรงงาน ติวเข้มหัวหน้างานมืออาชีพ รุกอุตสาหกรรมด้านยานยนต์

ก.แรงงาน ติวหัวหน้างานมืออาชีพ ยกระดับการบริหาร เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมด้านยานยนต์และชิ้นส่วน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่าพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายให้กพร. เร่งผลิตกำลังคน ด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เพื่อตอบสนองโครงการเมกะโปรเจ็กในการพัฒนาประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เน้น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นต้น ล่าสุดสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) หนึ่งในศูนย์ Excellent Center ของกพร. ใช้แนวทางประชารัฐร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา หัวหน้างานมืออาชีพ (Super Blue Collar) รุ่นที่ 2 ให้กับหัวหน้าในสายการผลิตของสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จำนวน 25 คน ใช้ระยะเวลาการฝึก 120 ชั่วโมง ในวันอังคารและวันพฤหัส ช่วงระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน-23สิงหาคม 2561

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าหลักสูตรนี้จะเป็นการผสมผสานความรู้ทางทฤษฎีและปฎิบัติ การเสริมสร้างจิตสำนึกบนพื้นฐานของสมรรถนะความสามารถ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้ โดยหัวหน้างานกลุ่มนี้จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การวิเคราะห์บุคลิก ลักษณะนิสัย ความรู้ ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะต้องใช้ประกอบการพิจารณาสั่งงานหรือมอบหมายงานอย่างเหมาะสม การปฏิบัติงานจึงจะมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้หลักจิตวิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อการมอบหมายงาน รวมถึงถ่ายทอดความรู้ไปยังพนักงานในระดับต่างๆ ด้วย เมื่อสถานประกอบกิจการมีหัวหน้างานที่มีศักยภาพ กระบวนการทำงาน ย่อยมีประสิทธิภาพด้วย ส่วนหัวข้ออื่นๆ ที่จะได้เรียนรู้ เช่น ทักษะพื้นฐานการผลิต การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ การบริหารจัดการ 5 ส.

“สถาบัน AHRDA ถือเป็นต้นแบบของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชนที่ดี มีการวางแผน การประเมินผล การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยหลักสูตรฝึกอบรม 40 หลักสูตร ที่เน้นพัฒนา พนักงานในสถานประกอบกิจการ หัวหน้างานเพื่อขยายผลต่อไปทั้งในระดับบริหาร หรือระดับปฏิบัติการ และการฝึกครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาเอกชน ด้วยการผลักดันให้อาจารย์ในสถาบันการศึกษานำมาตรฐานฝีมือแรงงานไปจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอาชีวะถือเป็นโมเดลที่ดีที่จะขยายผลไปสู่ส่วนอื่นๆ ต่อไป ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือโทร 0 2315 3789” อธิบดีกพร.กล่าว