เอไอเอส ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์”มุ่งส่งเสริมศักยภาพอสม.ก้าวสู่ไทยแลนด์4.0

เอไอเอส ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงสาธารณสุข  จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” ตอกย้ำวิสัยทัศน์“Digital For Thais” โดยมุ่งหวังให้ อสม.มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำไปประยุกต์ในการทำงานสาธารณสุข อันก่อให้เกิดการยกระดับการดูแลสุขภาพของคนไทย เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หรือ AIS กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider  บริษัทฯจึงมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตามที่ เอไอเอสได้ประกาศวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจขององค์กร ภายใต้แนวคิด “Digital For Thais” ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ๆไปส่งมอบให้กับลูกค้า และคนไทย เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับรากฐานหลักของประเทศ เพื่อร่วมสนับสนุนภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านเกษตรกรรม ด้านการศึกษา และStart Up

โดยแกนหลักสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ คืองานสาธารณสุขเพราะการที่ประชาชนมีสุขภาพดีจะช่วยลดภาระ และงบประมาณของภาครัฐในการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เอไอเอสจึงมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ    การป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีเป้าหมายให้ความสำคัญกับการพัฒนางานสาธารณสุข และการพัฒนาเจ้าหน้าที่ ทั้งความรู้ ทักษะเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เช่นเดียวกับทิศทางการปฏิรูปของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาโรงพยาบาลในการรองรับสังคมยุคดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว

ขณะที่งานสาธารณสุขชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั่วประเทศ (อสม.)  เป็นบุคลากรกำลังหลักที่จะขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสม.ซึ่งมีจิตอาสาที่เสียสละเวลาช่วยเหลือสังคม และทำงานด้วยใจอย่างแท้จริง ทำให้ชาวบ้านเข้าถึงการบริการสาธารณสุขชุมชนอย่างทั่วถึงเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี และมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน โดยเอไอเอสพร้อมที่จะพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานสาธารณสุขชุมชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่อสม.เพื่อก้าวสู่การเป็น อสม.4.0

เอไอเอส จึงส่งเสริมให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และอสม.นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในงานสาธารณสุขชุมชนผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงานสาธารณสุข รวมทั้งเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถของอสม.ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ในการทำงานสาธารณสุข อันก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นให้เกิดการใช้งานอย่างตอนเนื่องโดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอี จัดโครงการ“ประกวดการใช้งาน แอปพลิเคชัน   อสม.ออนไลน์” เพื่อตอกย้ำความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงดีอี กระทรวงสาธารณสุข      และสื่อมวลชนในการร่วมพิจารณาตัดสิน  โดยได้ผู้รับรางวัลแบ่งเป็นรางวัลดีเด่นระดับประเทศ   จำนวน 10 รางวัล และรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 37 รางวัล รวมถึงรางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่น ก้าวสู่อสม.4.0 จำนวน 39 รางวัล

อย่างไรก็ดีการจัดโครงการประกวดการใช้งาน แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ถือเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ AIS ต้องการเข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึง     และเท่าเทียมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืน โดยเอไอเอสยังคงมุ่งมั่น และให้คำมั่นสัญญาในการเดินหน้าสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม และบริการใหม่ๆเข้าไปยกระดับงานสาธารณสุข และทุกภาคส่วนของประเทศต่อไป