กรมพัฒน์ฯ เชิญชวนประกวดเครือข่ายเข้มแข็ง MOC Biz Club เดินหน้าเพิ่มศักยภาพแข่งขันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญชวนร่วมประกวดเครือข่าย MOC Biz Club ดีเด่น ตั้งเป้าหนุนเครือข่ายดีเด่นเป็นต้นแบบธุรกิจ พร้อมกำหนดแนวทางส่งเสริมพัฒนาเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงธุรกิจ ผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต สร้างรายได้ที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย MOC Biz Club อย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายที่จะเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุมชน อีกทั้งส่งผลดีแก่การจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าของกลุ่มเครือข่าย MOC Biz Club ในแต่ละจังหวัด จุดประกายให้เห็นช่องทางการต่อยอด สร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจแก่กลุ่มผู้ประกอบการฐานราก ด้วยการจัดระดับเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายต่อไป

สิ่งสำคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club ในการบริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน วางรากฐานสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมคุณค่าของผลิตภัณฑ์สมาชิก เครือข่าย MOC Biz Club ให้เป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนทั่วไปนอกเหนือไปจากการเป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน อันจะนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนรวม การเชื่อมโยงองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องในชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อันได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมธุรกิจชุมชนสู่ระดับสากลในอนาคต ประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญของการวางรากฐาน และกำหนดทิศทางการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง รางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติและควรค่าแก่การทุกความวิริยะอุตสาหะของผู้ประกอบการในแต่ละเครือข่าย ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศของเราไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับ การประกวดเครือข่าย MOC Biz Club ดีเด่น จะแบ่งเป็น 10 สาขารางวัล ได้แก่ 1. ด้านการตลาดชุมชน : ส่งเสริมพัฒนาตลาด สร้างโอกาสและรายได้แก่ชุมชนอย่างชัดเจน 2.ด้านการตลาดออนไลน์ :โดดเด่นการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ต่อยอดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ด้านการตลาดสร้างสรรค์ : สร้างสรรค์การตลาดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์แก่เครือข่ายและชุมชน 4. ด้านการตลาดสู่สากล : เพิ่มศักยภาพทางการค้า เชื่อมโยงสู่ตลาดสากลอย่างเป็นรูปธรรม 5. ด้านการบริหารจัดการ : มีเป้าหมายและแผนบริการจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ด้านการพัฒนาสมาชิก : สร้างความเข้มแข็ง และประโยชน์แก่สมาชิกอย่างชัดเจน 7. ด้านนวัตกรรมการค้า : สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 8. ด้านการประสานและแบ่งปัน :ร่วมมือร่วมใจ เชื่อมโยงพันธมิตรที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 9.ด้านการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบาย:บูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม และ 10. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม : มีส่วนร่วมเกื้อกูลพัฒนาสังคม ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สำหรับเครือข่ายที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดสามารถศึกษารายละเอียดการประกวดได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bizthai.org และ ww.dbd.go.th เครือข่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้เข้ารับมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงพาณิชย์ ในพิธีมอบรางวัลซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่ อิมแพค เมืองทองธานี ในช่วงเดือนสิงหาคม ศกนี้