รับสมัครชายไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น สมัครฟรี ! ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครชายไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลา 3 ปี สมัครฟรีตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561 ย้ำ อย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีหลอกให้เสียเงินฟรี ว่าสามารถจัดส่งไปทำงานได้

 นายอนุรักษ์  ทศรัตน์  อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลา 3 ปี โดย IM Japan จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ (กรุงเทพ – โตเกียว – กรุงเทพ) และตลอดระยะเวลาการฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือค่าจ้างตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นคือ  เดือนแรก เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน หรือประมาณ 23,300 บาท และ IM Japan  จะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำให้ ส่วนเดือนที่ 2 – เดือนที่ 36 จะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ     ที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด ผู้ฝึกปฏิบัติงานรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค และค่าประกันสังคม รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และรับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 175,200 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้ IM ประเทศญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเบี้ยประกันภัยผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค

คุณสมบัติเป็นเพศชาย อายุ 20 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร พ้นภาระการรับราชการทหาร ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย ไม่เคยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่าประเภท Technical lntern หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครสอบคัดเลือก รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา  หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรงสายตาปกติและตาไม่บอดสี

นายอนุรักษ์ฯ กล่าวต่อว่า การไปทำงานต่างประเทศ ต้องไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ใช้วีซ่าท่องเที่ยว แล้วแอบลักลอบไปทำงานไม่ได้ และอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีหลอกว่าช่วยให้ไปทำงานได้ โดยเสียค่าบริการ เนื่องจากการสมัครไปทำงานในครั้งนี้ไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงาน  จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  กรมการจัดหางาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2245-9428 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน