ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 ณ ประเทศไทย ( WAMSB World Championship 2020 )

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล จัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020  (WAMSB World Championship 2020)   ณ  ประเทศไทย ระหว่างวันที่  ๒๘ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ชั้น๑ กระทรวงวัฒนธรรม  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานการแถลงข่าว  กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  โดยดำเนินการตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของกระทรวงวัฒนธรรม  ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบทิศทางตามนโยบาย การพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล และกรอบทิศทางการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  โดยให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์  เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจดี  มีทักษะสมอง  ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ  ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภาพ  ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม มีทักษะความรู้ และสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว  บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง  โดยกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของกระทรวงวัฒนธรรม  คือให้เด็กและเยาวชนไทยเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง อย่างน้อย ๑ อย่าง

นอกจากนี้ ยังมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยเกิดการเรียนรู้ ซาบซึ้งในสุนทรียะทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย  ไปสู่ระดับนานาชาติ  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศ ดังนั้นคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ  ให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรี และ มาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก ๒๐๒๐ ณ ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ซึ่งการจัดการประกวดดังกล่าว จะเป็นการยกระดับและต่อยอดการพัฒนาวงโยธวาทิตของประเทศ สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน  ได้แสดงออกในความสามารถและทักษะทางดนตรี  และมีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ  ให้เด็กและเยาวชนไทยหันมาสนใจกิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรี  อันเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านการท่องเที่ยว จะเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง

 

ด้าน นายสมเมธ ยุวะสุต นายกสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ์การจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกนี้  ทางสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ต้องขอขอบคุณรัฐบาลไทย  กระทรวงวัฒนธรรม และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ร่วมผลักดันและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยหากขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว  กิจกรรมระดับโลกสำหรับเยาวชนไทยทั้งประเทศคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้  โดยการจัดการประกวดในปีหน้านี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี  โดยแบ่งรูปแบบการแข่งขันหลักๆ เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ การแข่งขันประเภทนั่งบรรเลง และการแข่งขันภาคสนาม โดยจะเริ่มการรับสมัครในช่วงพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศกนี้

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้  มีประเทศที่ยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ๓ ประเทศ และอยู่ระหว่างการประสานงาน จำนวน ๑๖ ประเทศ

โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมส่งกำลังแรงใจให้กับทีมไทยที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมในการแข่งขันการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 (WAMSB World Championship 2020) ณ ประเทศไทย และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/MarchingArtsInternational/ www.facebook.com/DCP.cultureและ Line @ วัฒนธรรม