กรมควบคุมโรค ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้เครื่องมือ “โปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ (ครู ก.)”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้เครื่องมือ “โปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ (ครู ก.)” พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริการสุขภาพ ระดับ รพศ. และ รพท. เพื่อเตรียมถ่ายทอดสู่ รพช. และ รพ.สต. ให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติได้จริง

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมืองฯ กรุงเทพฯ  นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : โปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ (ครู ก.) รุ่นที่ 1 เขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า การดำเนินการโครงการครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะตามโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ และสามารถเป็นแกนนำเพื่อถ่ายทอดความรู้ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีความรู้ ทักษะ สามารถปฏิบัติได้จริงในการช่วยเหลือผู้มีปัญหา การดื่มสุราในระดับความเสี่ยงสูงหรือผู้ติดสุราที่มีปัญหารุนแรง เรื้อรัง และซับซ้อนในชุมชน

สำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาระบบการให้บริการการคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างครบวงจร  เพื่อให้ผู้มีปัญหาจากการดื่มสุราได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ สามารถลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค