ก.แรงงาน จัดทีม ตรวจเยี่ยม ลุยฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย

ก.แรงงาน จัดทีมลงพื้นที่กรุงเทพฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพ 19 รุ่น 380 คน เดินหน้าตามเป้า 13,248 คน

วันที่ 19 มิถุนายน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางสาวอนุสรี  ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และทีมงาน ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพ ผู้มีรายได้น้อยที่ ณ ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหานคร ซึ่งหน่วยงานในสังกัด กพร.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร  (สพร.13กรุงเทพมหานคร) ได้มีการจัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยเปิดเผยว่า สพร. 13 กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นกรุงเทพมหานคร จะเริ่มต้นดำเนินการที่เขตบางคอแหลม บางรัก ปทุมวัน  ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร ยานนาวา สัมพันธ์วงศ์ และเขตสาทร รวมทั้งสิ้น 32 รุ่น โดยในช่วงระหว่างวันที่ 18 – 30 มิถุนายน 2561 จะมีการดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 19 รุ่น รุ่นละ 20 รวม 380 คน เมนูยอดฮิตที่ผู้มีรายได้น้อยแจ้งความประสงค์ที่ต้องการฝึก ได้แก่ การทำขนมไทย การประกอบอาหารไทย การทำขนมเบเกอรี่ การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง การทำศิลปะประดิษฐ์ การค้าขายสินค้าออนไลน์ การตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น

นางสาวอนุสรี กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าวจะดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ตั้งเป้าฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย 625,120 คน เพื่อให้มีอาชีพ มีงานทำมีทักษะฝีมือเป็นต้องการของตลาดแรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระได้อย่างน้อยร้อยละ 65 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในส่วนของ สพร.13 กรุงเทพมหานคร มีผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดที่แจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพเสริมหรืออาชีพอิสระ จำนวน 13,033 คน และฝึกอาชีพช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) อีกจำนวน 215 คน รวมทั้งสิ้น 13,248 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนอื่น ในการแสวงหาโอกาสในการพัฒนาตนเอง ให้มีทักษะฝีมือ สร้างอาชีพหลักและอาชีพอิสระในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพอีกด้วย