นักวิทย์ชุดขาว กปน. การันตีคุณภาพน้ำประปา ร.พ.กล้วยน้ำไท

การประปานครหลวง (กปน.) นำทีม “ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว” ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำภายในโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ด้านบริการผู้ใช้น้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้บุคลากรและผู้มารับการรักษา โดยผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า น้ำประปามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกทุกตัวอย่าง