โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ปี 2561 ขอเชิญชวนป่าชุมชนทั่วประเทศร่วมประกวดป่าชุมชน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนป่าชุมชนทั่วประเทศเข้าประกวดป่าชุมชน โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน”ตามแนวทาง “ป่ายั่งยืน ชุมชนได้ประโยชน์” เพื่อ เฟ้นหาป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ มีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนอย่างเข้มแข็ง ในการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาป่าชุมชนอื่นได้
การประกวดป่าชุมชนครั้งนี้ กำหนดมอบรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 144 รางวัล เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3.1 ล้านบาท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน 200,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ 3 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 100,000 บาท รางวัลป่าชุมชนระดับภาค 4 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 30,000 บาท รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด 66รางวัล จะได้รับโล่รางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 25,000 บาท และรางวัลชมเชย 66 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมกันนี้ ยังได้จัดประกวดป่าชุมชนดีเด่นด้าน “การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยป่าชุมชนชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน 100,000 บาท และรองชนะเลิศ 3 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน รางวัลละ 25,000 บาท

ป่าชุมชนที่สนใจร่วมเป็นเครือข่าย “กล้ายิ้ม” ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติอย่างยั่งยืน สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2561 ที่ “สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ” หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์กรมป่าไม้ www.forest.go.th และเว็บไซต์ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง www.ratch.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักจัดการป่าชุมชน โทร. 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5639