ส.ป.ก.ชวนเที่ยวตลาดเกษตรชุมชน สนับสนุนผลิตภัณฑ์เกษตรกรเกาะพยาม จังหวัดระนอง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม นายปราโมทย์ ยอดแเก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายปรีชา ลิ้มถวิล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนองนางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจและประสานราชการ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มะม่วงหิมพานต์เกาะพยาม ตำบลเกาะพยามอำเภอเมือง จังหวัดระนอง พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจสมาชิกเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนเกาะพยาม ณ ศูนย์ประชุมหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองเมือง จังหวัดระนอง

 

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า เกาะพยาม เป็นเกาะเล็กๆ กลางทะเลอันดามัน มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ ๑๐,๓๗๑ ไร่ มีพื้นที่ ส.ป.ก. อยู่ทั้งหมดกว่า ๕ พันไร่ สำรวจรังวัดออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.๔-๐๑ ไปแล้วจำนวน ๑๕๐ ราย ๑๘๙ แปลง รวมพื้นที่ ๓,๒๖๘ ไร่ โดยเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ ปลูกมะม่วงหิมพานต์ ประมาณ ๔,๙๙๐ ไร่ ซึ่งมะม่วงหิมพานต์ที่ปลูกบนเกาะพยามเป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่มีคุณภาพดี มีชื่อเสียงและมีรสชาติอร่อยกว่าที่อื่น เนื่องจากมีการส่งเสริมการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยวการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตลอดจนการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ทำให้สามารถแปรรูปจำหน่ายได้ในราคาที่ดี ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งในระยะหลัง มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เริ่มเดินทางเข้ามาเที่ยวที่เกาะพยามมากขึ้น เกษตรกรจึงมีการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยามขึ้น ซึ่งปัจจุบัน มีสมาชิก จำนวน ๖๐ ครัวเรือน ทำกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรเชิงท่องเที่ยว โดยการพานักท่องเที่ยวไปสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกาะพยาม เที่ยวชมตลาดใต้ม่วง ซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรโดยตรง การจัดกิจกรรมทัวร์สวนกาหยู โดยมีการสาธิตและให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองต้ม อบ คั่ว เผา กะเทาะ ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม คือ ใช้เตาฟืน ซึ่งจะทำให้ได้กลิ่นหอมน่ารับประทาน การจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาต่อยอด ขยายผล ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนและตัวเกษตรกรเอง รวมทั้งเป็นการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในชุมชนขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

เลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะ ยังได้เข้าเยี่ยมชมธนาคารปูม้า พร้อมทั้งร่วมปล่อยลูกปูม้า เพื่อเป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปูม้า ตามนโยบายรัฐบาลในการประกอบอาชีพเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน พร้อมทั้งกล่าวเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมตลาดสินค้าเกษตรชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินเกาะพยาม ณ บ้านกลาง หมู่ 1 ตำบลเกาะพยามอำเภอเมือง จังหวัดระนอง อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และเพื่อเป็นกำลังใจแก่เกษตรกร ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวของเกษตรกรบนเกาะพยาม

ในวันเดียวกันเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะ ได้เข้าพบเจ้าอาวาสวัดป่าชัยมงคล สอบถามถึงปัญหาดินภูเขาสไลด์ตัวในแนวเขต ส.ป.ก. โดยร่วมปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป