พระองค์ภาฯ เสด็จเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก โดยมี พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้ารับเสด็จ

ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริกถือเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งแรกในประเทศไทยที่เป็นนวัตกรรมของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนบนรูปแบบ  Social Enterprise โดยพระเจ้าหลานเธอฯ ได้มีพระดำริให้ผสมผสานระหว่างการเกษตรที่ทันสมัยแต่อยู่บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก  ดังนี้

๑. เพื่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมด้านเกษตรอุตสาหกรรม สำหรับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

๒. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เข้าเรียนรู้การทำเกษตรแบบ ๑.๐ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรอุตสาหกรรมแบบ ๔.๐ ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย

นอกจากการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมแล้ว ยังได้มีการพัฒนาพื้นที่ของเรือนจำให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในเรือนจำ ซึ่งจะทำให้บุคคลและคณะที่มาศึกษาดูงานได้ศึกษารูปแบบของการเกษตรที่ทันสมัยมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิต และการเกษตรในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนำไปปรับใช้ในครัวเรือนของตนเองได้ ซึ่งนับเป็นพระวิสัยทัศน์ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ได้ประทานคำแนะนำให้เกิดรูปแบบของการเกษตร ๒ แนวทางในพื้นที่เดียวกัน

ข้อมูลจาก เว็บไซต์รัฐบาลไทย