กปน. เดินหน้าสานต่อกิจกรรม “แค้มป์รักษ์น้ำ” ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์น้ำแก่เยาวชนท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 4 โรงเรียน

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางอาภรณ์ ภู่ทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แค้มป์รักษ์น้ำ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนในพื้นที่ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้พร้อมความสนุกสนาน จำนวน 4 ฐาน คือ ฐานสายชลงาม น่ามอง ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและวัฏจักรของน้ำ รวมถึงการอนุรักษ์แหล่งน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง ฐานทดลอง วิทยาศาสตร์ ให้เยาวชนได้ทดลองการวัดค่าต่าง ๆ ในน้ำ ได้แก่ ค่าความนำไฟฟ้า และค่าความเป็นกรดด่าง ฐานน้ำสะอาด ปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของแหล่งน้ำ อาทิ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และความรู้เกี่ยวกับ “ความนำไฟฟ้า” ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ และ ฐานประปาใส่ใจ ชุมชน เป็นการเรียนรู้เครื่องมือเเละอุปกรณ์ประปา รวมทั้งทดลองต่อท่อตามเเบบจำลอง และซ่อมท่อหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ประปาแบบง่าย ๆ ในบ้าน ช่วยลดน้ำสูญเสียจากการรั่วไหล โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 143 คน จากโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง โรงเรียนบ้านรางจิก โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ และโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ กปน. ได้มอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และทุนอาหารกลางวันรวมมูลค่า 40,000 บาท แก่ทั้ง 4 โรงเรียนอีกด้วย

   

 

 

นางอาภรณ์ กล่าวว่า กปน. ได้จัดกิจกรรมแคมป์รักษ์น้ำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 30 โรงเรียน ในหลายพื้นที่ อาทิ จ.สมุทรสงคราม จ.ราชบุรี จ.นครปฐม เพื่อสร้างความรู้และจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นความสำคัญและร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรน้ำในชุมชนอย่างเป็นเครือข่าย นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อชุมชนของตนเองและประเทศชาติ