พม. มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านคนพิการ พร้อมลงนาม 2 ความร่วมมือ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ในงานวันคนพิการสากล 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พลังศิลป์ พลังเพลง เติมเต็มพลังใจ” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566 สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านคนพิการ อีกทั้งเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องการสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 66 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,500 คน เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)

นายอนุกูล กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในประเด็นคนพิการ และการสนับสนุนให้เกิดศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ สิทธิในการดำรงชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ รวมถึงเพิ่มความตระหนักรู้ในสังคมที่มีต่อความพิการในทุกมิติ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดงานวันคนพิการสากล สำหรับปี 2566 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ” (United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities)

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า วันนี้ มีการจัดกิจกรรม “พลังศิลป์ พลังเพลง เติมเต็มพลังใจ” เป็นกิจกรรมสำคัญที่ต่อยอดความสร้างสรรค์และเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพด้านดนตรีและศิลปะ พร้อมเสริมสร้างความมั่นใจและความรู้สึกเคารพตนเอง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสังคมให้ตระหนักถึงความสามารถของคนพิการและเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเสมอภาคกับคนทั่วไป โดยมีการแสดงมินิคอนเสิร์ต กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี กับบทเพลง “เติมใจให้กัน” ร่วมกับการแสดงความสามารถของคนพิการ

สำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 256 โล่รางวัล เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ประกอบด้วย (1) รางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 จำนวน 4 รางวัล (2) รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566 (ระดับดีเด่น/ระดับดี) จำนวน 101 รางวัล (3) รางวัลองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ (มอพ.2554) จำนวน 107 รางวัล และ (4) รางวัลสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ ประจำปี 2566 จำนวน 44 รางวัล

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ วันนี้ ยังมีการลงนาม 2 ความร่วมมือสำคัญ คือ 1) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องการสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่าง กระทรวง พม. พก. กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและพัฒนาศักยภาพเพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเพื่อการมีอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และ 2) พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ระหว่าง กระทรวง พม. โดย พก. และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมวางแผนในการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล ทรัพยากร เทคโนโลยี และบริการด้านการยื่นคำขอ การวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการ การยื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ รวมถึงการให้บริการด้านสิทธิ สวัสดิการอื่นๆ แก่คนพิการ เพื่อร่วมกันสนับสนุนให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ บริการ สวัสดิการ และใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนคนพิการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานในวันพรุ่งนี้ 1 ธันวาคม 2566 มีพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวปราศรัยวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ด้วยการนำเสนอในรูปแบบวีดิทัศน์ การอ่านสาสน์วันคนพิการสากล ประจำปี 2566 จากผู้แทน UN Resident Coordinator และนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566 นอกจากนี้ ขอเชิญชมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานและฝีมือของคนพิการและกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. รวมทั้งเครือข่ายต่างๆ กว่า 200 บูธ

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง
#พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พม.หนึ่งเดียว #ศรส #คนพิการ #วันคนพิการสากล #พม #พก