งานแถลงข่าว ชี้แจงมาตรการลดค่าไฟ 15 ม.ค. 64_๒๑๐๑๑๕_1