SACICT เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วม ภาครัฐ ภาคประชาชน ชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ นำคณะลงพื้นที่ติดตามขยายผลโครงการชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมที่ SACICT เป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามาสนับสนุนตั้งแต่ก่อนปี 2554 ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ชุมชนได้เติบโตและมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง เป็นชุมชนต้นแบบที่ SACICT จะดำเนินการขยายผลไปสู่ขุมชนใกล้เคียง

SACICT ได้มีการประชุมหารือร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น อาทิ พาณิชย์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด และเกษตรจังหวัด หน่วยงานในระดับอำเภอและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน วัด โรงเรียน ผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนที่ร่วมผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมหนองบัวแดงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ผลจากการหารือร่วมกันในครั้งนี้ SACICT จะดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านการย้อมสีฝ้ายและเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติให้แก่สมาชิกของแต่ละหน่วยงานในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ เพื่อตอกย้ำนโยบายของทางจังหวัดชัยภูมิที่ต้องการเป็นแหล่งผลิตอินทรีย์ของประเทศ พร้อมกันนี้ SACICT นำความสำเร็จจากชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมหนองบัวแดงมาขยายผลในชุมชนข้างเคียง คือ การพัฒนาฝีมือด้านการจักสานไม้ไผ่ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานท้องถิ่นต่อไป

#sacict #ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม #หนองบัวแดง