เร่งขับเคลื่อนกระบี่ สู่ “Smart City”

วันที่ 16 มีนาคม 2562, ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพื้นที่สาธิตการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ และร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร พร้อมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรีจังหวัดกระบี่ ภาคเอกชน หอการค้าจังหวัดกระบี่ สภาอุตกรรมจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว คณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน Smart City จังหวัดกระบี่

โดยผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) คือ นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ และนายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการภาคใต้ตอนล่าง ได้ให้การต้อนรับ บรรยายการดำเนินโครงการและร่วมประชุมกับจังหวัด โดยได้นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยาน เช่น

– การใช้งานระบบกล้อง CCTV Analytics เพื่อจดจำใบหน้า และป้ายทะเบียนรถในเขตพื้นที่อุทยาน สำหรับดูแลความปลอดและเก็บข้อมูล

– ระบบ Vessel Tracking and Monitoring System (VTMS) เพื่อควบคุมการจราจรทางน้ำโดยเรือในเขตพื้นที่อุทยาน

– การนำ CCTV เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศทิวทัศน์จากเขตพื้นที่อุทยาน เช่น ทะเลแหวก อ่าวมาหยา โดยนำเสนอนักท่องเที่ยวผ่าน Digital Signage และ Website

– การเปิดให้บริการ Free WiFi ในเขตพื้นที่อุทยานสำหรับนักท่องเที่ยว

– IoT Sensors ตรวจวัดสภาพอากาศ

โดยข้อมูลทั้งหมดถูกนำมาเชื่อมโยงเพื่อสร้าง Data Platform ของอุทยาน และนำเสนอในรูปแบบ Intelligent Operation Command Center ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายการใช้เทคโนยีต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเล และอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและสามารถต่อยอดไปยังเขตพื้นที่อุทยานอื่นๆ ต่อไป

สำหรับการประชุมในด้านการพัฒนา Krabi Smart City นั้น มีแนวคิดเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยจะเริ่มต้นจาก Smart Environment และ Smart Living ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ตอนบน เข้ามาร่วมกับจังหวัดกระบี่ เพื่อจัดทำแผน Smart City และยื่นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเมืองอัจฉริยะ และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างยั่งยืนต่อไป

#smartcity #digital
#depa #krabi #thailand