เกี่ยวกับเรา

ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง พลังคิดบวก กับ “Thailand Plus”

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนเพื่อนำไปใช้สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน นำไปสร้างเกราะป้องกัน รวมถึงนำไปแก้ไขปัญหา หรือเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจเพื่อกำหนดอนาคตของตนและชุมชน สังคม ได้อย่างรู้เท่ากันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี

ที่กล่าวมานั้นเป็นส่วนเป็นพื้นฐานแต่ที่สำคัญที่สุด “ความรู้” ซึ่งประเด็นหลักของสังคมไทยยังต้องให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเสนอแนะแนวทาง และความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความตระหนัก ละคิดอย่างรอบด้านในการนำไปสู่การตัดสินใจดำเนินการเรื่องราวต่าง ๆ ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดความรู้แก่ประชาชนจึงต้องอาศัยสื่อกลางที่มีประสิทธิภาพ ในการเชื่อมโยงความรู้สู่การกระทำ

การถือกำเนิดขึ้นของนิตยสาร Thailand Plus เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี2554 ก็ได้นำหลักการและแนวคิดเหล่านั้นมาเป็นแนวทางในการจัดทำ ทั้งเนื้อหาสาระ และการทำงาน โดยมี คุณรัชพล บุญสุข เจ้าของและบรรณาธิการบริหาร เป็นหัวรถจักรสำคัญขับเคลื่อนให้เรื่องราวต่าง ๆ จากทุกส่วน ทั้งหน่วยงานและสังคม ออกสู่สายตาของผู้อ่านเป็นประจำ

การส่งผ่านความรู้ต่าง ๆ ไปสู่ประชาชนที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมวิถีชีวิตของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แนวทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมที่ต้องเริ่มจากเยาวชนทั้งแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ วิถีภูมิปัญญาไทย ตามแนวทฤษฎีใหม่ หรือการเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ การให้ความรู้ข่าวสารต่าง ๆ จากหน่วยงานหรือองค์กร กิจกรรมการคืนกลับสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งจากองค์กรและกลุ่มคน การนำเสนอแนวความคิดจากบุคคลเพื่อก่อให้เกิดการต่อยอดความคิด จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ หรือสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อประโยชน์กับสังคม เราจึงขอเป็นสื่อกลางในการนำเสนอเรื่องราวดี ๆ เหล่านี้ไปยังประชาชน

เราเชื่อว่า Thailand Plus จะช่วยให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป มีจิตสำนึกและความตระหนักรับผิดชอบสังคม เกิดทัศนคติทางบวกพร้อมยึดมั่นในแบบอย่างที่ดีในวิถีของความเป็นไทย ที่สำคัญคือเกิดองค์ความรู้อย่างรอบด้าน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ภารกิจ นโยบาย การดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนั้นหน่วยงาน องค์การ ภาครัฐ เอกชน มีการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้เกิดการพัฒนา และคนในสังคมเกิดแนวความคิดดี ๆ มีการต่อยอดความคิด และเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดี”

การก้าวเดินในขั้นต่อไปของ Thailand Plus คือการขยายผลจากหน้านิตยสารที่มีเนื้อหาดีๆออกไปสู่สายตาประชาชนผ่านโซเชี่ยลมีเดียและ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ โดยมี เว็บไซต์ Thailandplus.tv เป็นศูนย์กลาง และมี Thailand Plus Channel ทาง You Tube เป็นช่องหลัก ในการนำเสนอรายการต่าง ๆ อาทิ รายการ Vision Plus เป็นรายการ สัมภาษณ์ผู้นำเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีคิด การบริหารจัดการองค์กร มุมมองทัศนะคติต่างๆ รวมถึง แรงบันดาลใจในการทำงานและปัจจัยสู่ความสำเร็จ รายการชีวิตกับการเกษตร      เป็น รายการเกษตร ที่จะนำความรู้ ข้อมูล ข้อแนะนำ /รวมถึงวิธีการทำการเกษตรด้านต่าง ๆ จากผู้รู้มาถ่ายทอดและขยายผลสู่วงกว้าง รายการนักเดินทางเพื่อสังคม เป็นรายการท่องเชิงสร้างสรรค์สังคม การท่องเที่ยวด้วยการแบ่งปันของจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของทุกภาส่วนเพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน                                                                                                 

รายการต่าง ๆเหล่านี้จะสามารถต่อยอดหลักการ และแนวคิดให้เกิดความรู้สู่กลุ่มคนที่กว้างขึ้น โดยมีช่องยูทูป เป็นตัวขับเคลื่อนนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ที่ส่งเสริมแนวคิดด้านบวกมาให้ได้ชมกัน

“Thailand Plus ต้องการให้สังคมมีแรงบันดาลใจในการทำความดี จากจุดเริ่มต้นนี้เชื่อว่าจะมาจากความคิดด้านบวกก่อน ดังนั้นการทำรายการจึงนำแนวคิดนี้มาเป็นแนวทางในการผลิต อีกทั้งเรามีเนื้อหาสาระที่บรรจุอยู่ในหนังสืออย่างมากมายหลากหลาย เมื่อมีรายการเราก็จะนำเรื่องราวเหล่านั้นมาขยายผล ส่งไปยังสายตาผู้ชม ให้ได้เกิดกระบวนการที่เรียกว่า คิดบวก ทำดี มีส่วนร่วมเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมอีกทางหนึ่ง

ทุกคนสามารถเติมพลังบวกให้กับสังคม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่  twitter@thailandplus1, Instagram@thailandplus, www.facebook.com/Thailandplus.Online และ Youtube:thailandplus channel…